افتتاح پروژه هاي عمراني شهرك صنعتي پرند در هفته صنعت ومعدن

پنج پروژه صنعتي وعمراني شهرك صنعتي پرند شامل تصفيه خانه صنعتي ، منبع آب زير زميني، آتش نشاني درمانگاه و مسجد باهزينه اي نزديك به بيست ميليارد ريال به مناسبت هفته صنعت ومعدن ،افتتاح وبهروري مي رسد.
آقاي نوري ،رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت : تصفيه خانه صنعتي اين شهرك با حجم 150 متر مكعب و منبع آب زيرزميني آن نيز 4 هزار متر مكعب ظرفيت دارد. 
آقاي نوري افزود: افزودن برموارد فوق دو واحد توليدي و صنعتي درخصوص ساخت قطعات خودرو نيز آمادگي افتتاح در اين زمان را به ما اعلام داشته اند كه در صورت افتتاح كارخانه هاي مزبور نزديك به 125 شغل ايجاد خواهد شد.