فاز نخست شهرك صنعتي خاوران تا شش ماه اول سال جاري واگذار مي شود

آقاي محسن نوري ، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران در خصوص فعاليت هاي انجام گرفته در شهرك صنعتي خاوران  گفت :شهرك صنعتي خاوران براساس  مصوبه دولت خدمتگزار در سال 84 فعاليت خود را آغاز كرده است. كه با تمهيداتي كه انديشيده شده در نظر است كه واگذاري فاز نخست اراضي صنعتي اين شهرك در شش ماهه نخست صورت پذيرد .
 وي افزود :  شهرك صنعتي خاوران درزميني به مساحت 350هكتارطراحي شده است كه حريم آن به تاييد شهرداري منطقه 20 تهران رسيدودرسال 89 مطالعات ژئوتكنيك (خاك) آن به اتمام رسيده و در اختيار مشاورطرح قرار گرفته است.
آقاي نوري در ادامه تصريح كرد : :با پي گيري هاي انجام شده درمورد تغييركاربري اراضي اين شهرك از مديريت جهادكشاورزي شهرستان ري استعلام هاي مربوطه اخذ  و جهت اعلام نظر نهايي به امور اراضي جهادكشاورزي استان تهران براي تاييد ارسال شده است .
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران در پايان تأكيد كرد : تجهيز و راه اندازي يك حلقه چاه وساخت يك باب اتاقك چاه درسال جاري در دستور كار قرار گرفته  وبرآورد احداث مخزن بتوني 4000 هزار مترمكعبي براي برگزاري مناقصه وهمچنين تعين پيمانكار آن  انجام شده است.

منبع: سایت شرکت شهرکهای صنعتی تهران