برگزاری دوره های آموزشی استاندارد ایزو مختص صنایع غذایی فعال برای اولین بار در شهرك صنعتی عباس آباد

با همكاری معاونت صنایع كوچك شركت شهرك های صنعتی تهران و مدیریت شهرك صنعتی عباس آباد برای اولین بار دوره های آموزشی استاندارد ایزو مختص صنایع غذایی فعال در شهرك صنعتی عباس آباد برگزار گردید.

دوره های آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی در قالب استاندارد OHSAS18000 و سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی با الزامات آن برای هر سازمان، تحت عنوان ISO22000در دو روز متوالی با حضور بیش از 30درصد صاحبان صنایع غذایی فعال در شهرك صنعتی عباس آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی تهران این دوره های آموزشی به درخواست صاحبان صنعت برای اولین بار و با همكاری معاونت صنایع كوچك شركت شهرك های صنعتی تهران و مدیریت شهرك صنعتی عباس آباد و با حضور مشاورین مستقر در مركز خدمات فناوری و كسب و كار شهرك، به منظور تعالی سطح مدیران صنعتی برگزار گردید.

هدف اصلی از برگزاری دوره های مذكور علاوه بر تعالی و ارتقای سطح مدیریت صنعتی كشور و مدیران صنعتی شهرك ها، تامین ، حفظ و مراقبت از بهداشت حرفه ای و ایمنی كاركنان صنعتی مستقر در شهرك ها با این رویكرد كه در دنیای امروز تعهد و التزام به ایمنی و سلامت كاركنان بعنوان یك فاكتور متمایز كننده كسب وكار در بازار رقابتی شناخته میشود، می باشد.

كسب گواهی نامه های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی حرفه ای ، بیانگر عزم و توجه ویژه صاحبان صنایع، برای محافظت از سلامت شاغلین شهركها در مقابل رخدادهای مضر و لطمه زننده می باشد.