تعیین تکلیف 32 قرارداد راكد و غیرفعال در 3 شهرك‌ صنعتی استان تهران


قراردادهای راكد و غیرفعال شهرك‌های صنعتی عباس آباد، نصیر آباد و پایتخت تعیین تکلیف شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، در نشست هیأت حل اختلاف و داوری که به‌منظور تعیین تكلیف قراردادهای راكد و غیرفعال شهرك‌های صنعتی عباس آباد، نصیر آباد و پایتخت برگزار شد، تعداد 32 فقره قرارداد با حضور طرف‌های قرارداد مورد بررسی قرار گرفت كه برای تعداد 5 قرارداد جمعاً به متراژ 19465 مترمربع رأی فسخ قطعی و برای تعداد 6 قرارداد رأی فسخ مشروط صادر شد.
همچنین برای 14 قرارداد اعطای مهلت و یک قرارداد تجدید جلسه صادر و 6 قرارداد نیز از دستور كار خارج شد.